پرسش هایی در مورد مشاغل خانگی

متداول ترين سئوالات مردم در مورد مشاغل خانگي از ثبت نام تا دريافت تسهيلات همراه با جواب وزارت كار و امور اجتماعي به اين پرسش ها اعلام شد.

هنر در خانه

وزارت كار و امور اجتماعي در آستانه شروع پذيرش طرحهاي اشتغالزايي كسب كار خانگي، متداول ترين سئوالات مردم و جواب آنها را اعلام كرده است.

متداول ترين سئوالات و جواب آنها به شرح ذيل است:

۱- مشاغل خانگي چيست و حاوی چه رشته هايي مي شود؟

مطابق قانون ساماندهي حمايت از مشاغل خانگي، اين گروه حاوی آن دسته از فعالی ت هايي است كه توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت ايجاد اخلال در آرامش واحد هاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني خواهد شد.

بر طبق مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي در حوزه هاي صنايع دستي، فرش، كشاورزي، دامپروري، شيلات، خدمات، توليدي، صنعت فناوري اطلاعات (IT )است و بر همين اساس، انواع مشاغل خانگي در هر يك از زير بخش ها ارائه شده كه فهرست همچنين اطلاعات هر يك از مشاغل مذكور در سايت وزارت كار امور اجتماعي موجود است.

۲- براي پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه بايد كرد؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي، متقاضي مي تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر را پيشنهاد كند. مشاغل پيشنهادي متعاقبا بررسي و در صورت تصويب، به فهرست مشاغل خانگي اضافه خواهند شد.

۳- نحوه فعالی ت در مشاغل خانگي چگونه است؟

فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ صورت امكان پذير است: الف- انجام فعالی ت به صورت كارمزدي جهت كارفرماي خارج از محيط مسكوني (متقاضي تحت پوشش).

ب – انجام فعالی ت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني (متقاضي مستقل).

ج- انجام فعالی ت به صورت تعاوني و يا مشاركت با بنگاه هاي بالا دستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه اي (پشتيبان).

۴- شیوه ثبت نام براي مشاغل خانگي به چه صورت است؟

به منظور تسريع در ثبت نام متقاضيان مشاغل خانگي (تا پيش از تكميل راه اندازي سامانه ثبت نام) متقاضيان مي توانند به صورت حضوري ثبت نام كنند. بديهي است بعد از تكميل و راه اندازي سامانه مذكور، ثبت نام فقط از طريق سامانه انجام خواهد شد.

متقاضيان مشاغل خانگي مي توانند فرم ثبت نام (متناسب با شرايط به تفكيك مستقل – تحت پوشش – پشتيبان ) را از سايت وزارت كار امور اجتماعي به نشاني www.irimlsa.irپارت مشاغل خانگي دريافت و چاپ کرده و فرم ها را بعد از تكميل به ادارات كل تعاون دستگاه اجرايي ذيربط ارائه نمايند.

متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت تخصص كافي جهت انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.

۵- آيا جهت شروع فعالی ت در مشاغل خانگي نياز به مجوز است؟

كليه متقاضيان مستقل و پشتيبان براي انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.

۶- شرايط ضروری مراحل دريافت مجوز چيست؟

شرايط لازم جهت دريافت مجوز حاوی شرايط عمومي واختصاصي است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تكميل شده ثبت نام و مدارك ضروری را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه مي نمايند. بعد از انجام بررسي هاي ضروری و در صورت تائيد طرح در دستگاه اجرائي، مجوز مربوطه بوسیله اداره كل كار امور اجتماعي استان صادر خواهد شد.

جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز(شرايط عمومي اختصاصي، مدارك مورد نياز مراحل صدور مجوز) به سايت وزارت كارو امور اجتماعي مراجعه شود.

۷- آيا متقاضيان مشاغل خانگي وام و تسهيلات دريافت مي نمايند؟

متقاضيان داراي مجوز كسب و كار خانگي كه مورد تاييد دستگاه اجرائي ذيربط باشند، مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

۸-آيا شاغلين كسب و كار خانگي مشمول حمايت بيمه اي خواهند شد؟

مشمولين قانون با ارائه مجوز كسب كار خانگي مي توانند نزد صندوق تامين اجتماعي بيمه و از مزاياي آن برخوردار شوند. مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهند بود.

۹- از شاغلين خانگي چه حمايتهايي به عمل خواهد آمد؟

متقاضيان مشاغل خانگي در صورت واجد شرايط بودن از انواع گوناگون حمايتها نظير حق بيمه خويش فرما، تسهيلات و بازارهاي محلي جهت عرضه محصولات خانگي غيره برخوردار خواهند شد.

۱۰- عرضه و فروش محصولات خانگي به چه صورت است؟

طابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محيط مسكوني صورت گرفته عرضه و فروش محصول (كالا و خدمات ) در منزل مسكوني ممنوع است. به همين منظور بازارهاي محلي م به تناسب، جهت عرضه کالاها خانگي اختصاص داده مي شوند.

۱۱- شيوه نظارت بر مشاغل خانگي به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ وهله قبل از پرداخت، حين پرداخت و بعد از پرداخت تسهيلات تقسيم بندي مي شود. جهت اطلاع از چگونگي نظارت به سايت وزارت كار امور اجتماعي مراجعه شود.

۱۲- آيا امكان فعالی ت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

انجام فعالی ت همزمان در چند شغل خانگي در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط چنانچه مجموع ساعات كار خانگي توسط هر يك از شاغلين خانگي از ۴۴ ساعت كار در هفته بيشتر نشود، بلامانع است.

۱۳- شرايط استاندارد هاي لازم براي مشاغل خانگي كدام است؟

فهرست رشته هاي مشاغل خانگي نيز اطلاعات مربوط به تعدادي از رشته هاي مشاغل خانگي در سايت وزارت كار و امور اجتماعي پارت مشاغل خانگي موجود قابل مشاهده است.

۱۴- شرايط انجام كسب و كار خانگي چيست؟

جهت انجام كسب و كار خانگي لازم است كار صرفا بوسیله عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسكوني انجام شود اندازه توليد با شرايط و فضاي واحد مسكوني تناسب داشته باشد.

همچنين آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي بصري ايجاد نكند، حقوق همسايگان به صورت كامل رعايت شود، عرضه فروش محصول (كالا و خدمات) در خارج از واحد مسكوني صورت گيرد. در نهايت، تردد غيرمتناسب با فضاي محل سكونت به ويژه در مجتمعهاي مسكوني انجام نشود. شغل مجاز با محيط مسكوني تناسب داشته باشد.

هم اكنون فرمهاي مربوط به ويژه متقاضيان انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي (به صورت مستقل)، (به صورت پشتيبان) و (به صورت تحت پوشش) آماده در دسترس متقاضيان قرار دارد.

پرسش هایی در مورد مشاغل خانگی

متداول ترين سئوالات مردم در مورد مشاغل خانگي از ثبت نام تا دريافت تسهيلات همراه با جواب وزارت كار امور اجتماعي به اين پرسش ها اعلام شد.

مشاغل خانگی

وزارت كار و امور اجتماعي در آستانه شروع پذيرش طرحهاي اشتغالزايي كسب و كار خانگي، متداول ترين سئوالات مردم و جواب آنها را اعلام كرده است.

متداول ترين سئوالات جواب آنها به شرح ذيل است:

۱- مشاغل خانگي چيست و حاوی چه رشته هايي مي شود؟

مطابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اين گروه حاوی آن دسته از فعالی ت هايي است كه توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحد هاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني خواهد شد.

بر طبق مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي در حوزه هاي صنايع دستي، فرش، كشاورزي، دامپروري، شيلات، خدمات، توليدي، صنعت و فناوري اطلاعات (IT )است بر همين اساس، انواع مشاغل خانگي در هر يك از زير بخش ها ارائه شده كه فهرست و همچنين اطلاعات هر يك از مشاغل مذكور در سايت وزارت كار امور اجتماعي موجود است.

۲- جهت پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه بايد كرد؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي، متقاضي مي تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر را پيشنهاد كند. مشاغل پيشنهادي متعاقبا بررسي در صورت تصويب، به فهرست مشاغل خانگي اضافه خواهند شد.

۳- شیوه فعالی ت در مشاغل خانگي چگونه است؟

فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ صورت امكان پذير است: الف- انجام فعالی ت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني (متقاضي تحت پوشش).

ب – انجام فعالی ت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني (متقاضي مستقل).

ج- انجام فعالی ت به صورت تعاوني يا مشاركت با بنگاه هاي بالا دستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه اي (پشتيبان).

۴- شیوه ثبت نام جهت مشاغل خانگي به چه صورت است؟

به منظور تسريع در ثبت نام متقاضيان مشاغل خانگي (تا پيش از تكميل راه اندازي سامانه ثبت نام) متقاضيان مي توانند به صورت حضوري ثبت نام كنند. بديهي است بعد از تكميل و راه اندازي سامانه مذكور، ثبت نام فقط از طريق سامانه انجام خواهد شد.

متقاضيان مشاغل خانگي مي توانند فرم ثبت نام (متناسب با شرايط خود به تفكيك مستقل – تحت پوشش – پشتيبان ) را از سايت وزارت كار و امور اجتماعي به نشاني www.irimlsa.irسری مشاغل خانگي دريافت و چاپ کرده و فرم ها را بعد از تكميل به ادارات كل تعاون دستگاه اجرايي ذيربط ارائه نمايند.

متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص كافي جهت انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.

۵- آيا جهت شروع فعالی ت در مشاغل خانگي نياز به مجوز است؟

كليه متقاضيان مستقل پشتيبان جهت انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.

۶- شرايط لازم مراحل دريافت مجوز چيست؟

شرايط لازم براي دريافت مجوز حاوی شرايط عمومي واختصاصي است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تكميل شده ثبت نام مدارك لازم را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه مي نمايند. بعد از انجام بررسي هاي لازم در صورت تائيد طرح در دستگاه اجرائي، مجوز مربوطه توسط اداره كل كار امور اجتماعي استان صادر خواهد شد.

جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز(شرايط عمومي و اختصاصي، مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز) به سايت وزارت كارو امور اجتماعي مراجعه شود.

۷- آيا متقاضيان مشاغل خانگي وام تسهيلات دريافت مي نمايند؟

متقاضيان داراي مجوز كسب و كار خانگي كه مورد تاييد دستگاه اجرائي ذيربط باشند، مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

۸-آيا شاغلين كسب كار خانگي مشمول حمايت بيمه اي خواهند شد؟

مشمولين قانون با ارائه مجوز كسب كار خانگي مي توانند نزد صندوق تامين اجتماعي بيمه از مزاياي آن برخوردار شوند. مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان عشاير تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهند بود.

۹- از شاغلين خانگي چه حمايتهايي به عمل خواهد آمد؟

متقاضيان مشاغل خانگي در صورت واجد شرايط بودن از انواع گوناگون حمايتها نظير حق بيمه خويش فرما، تسهيلات و بازارهاي محلي جهت عرضه محصولات خانگي و غيره برخوردار خواهند شد.

۱۰- عرضه فروش محصولات خانگي به چه صورت است؟

طابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محيط مسكوني صورت گرفته عرضه و فروش محصول (كالا خدمات ) در منزل مسكوني ممنوع است. به همين منظور بازارهاي محلي م به تناسب، جهت عرضه محصولات خانگي اختصاص داده مي شوند.

۱۱- شيوه نظارت بر مشاغل خانگي به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ وهله قبل از پرداخت، حين پرداخت و بعد از پرداخت تسهيلات تقسيم بندي مي شود. جهت اطلاع از چگونگي نظارت به سايت وزارت كار و امور اجتماعي مراجعه شود.

۱۲- آيا امكان فعالی ت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

انجام فعالی ت همزمان در چند شغل خانگي در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط و چنانچه مجموع ساعات كار خانگي بوسیله هر يك از شاغلين خانگي از ۴۴ ساعت كار در هفته بيشتر نشود، بلامانع است.

۱۳- شرايط و استاندارد هاي لازم براي مشاغل خانگي كدام است؟

فهرست رشته هاي مشاغل خانگي و نيز اطلاعات مربوط به تعدادي از رشته هاي مشاغل خانگي در سايت وزارت كار امور اجتماعي سری مشاغل خانگي موجود قابل مشاهده است.

۱۴- شرايط انجام كسب كار خانگي چيست؟

جهت انجام كسب و كار خانگي ضروری است كار صرفا بوسیله عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسكوني انجام شود اندازه توليد با شرايط فضاي واحد مسكوني تناسب داشته باشد.

همچنين آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي بصري ايجاد نكند، حقوق همسايگان به صورت كامل رعايت شود، عرضه فروش محصول (كالا خدمات) در خارج از واحد مسكوني صورت گيرد. در نهايت، تردد غيرمتناسب با فضاي محل سكونت به ويژه در مجتمعهاي مسكوني انجام نشود. شغل مجاز با محيط مسكوني تناسب داشته باشد.

هم اكنون فرمهاي مربوط به ويژه متقاضيان انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي (به صورت مستقل)، (به صورت پشتيبان) و (به صورت تحت پوشش) آماده در دسترس متقاضيان قرار دارد.

کفش طبی ارتوپدی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد

بسياري از افرادی که به نوعی مشکلات ی در پای دارند به دنبال کفش های طبی هستند . گاهي ها هستند که هیچ ناراحتی در پای خود ندارند ولی میخواهند کفش مناسبی داشته باشند تا در آینده مشکلی در پای نداشته باشند. برای دسته دوم توصیه می شود به مقاله “در تهیه کفش به چه نکاتی تذکر کنیم تا به پا ی ما آسیب کمتری برسد. کفش بهتر چه ویژگیها ی دارد ” مراجعه کنند.

افرادی که مشکلی در پای خود داشته و بدنبال کفش طبی هستند باید بدانند که انواع مختلف ی از کفش هایی که پسوند طبی دارند در بازار وجود دارند. صرف اینکه نام کفشی طبی است یا از داروخانه تهیه شده و یا از فروشبعضی تهیه شده که ادعای فروش کفش طبی دارد به معنای آن نیست که کفش مورد نظر واقعا ویژگیها ی را که میخواهیم داشته باشد. یعنی بتواند مساله پای ما راکمتر نماید .

های مختلف ی در پا وجود دارند مسائل ناشی از بعضی را میتوان با استفاده از کفش مناسب برطرف کرد. در هر مریضی پا، ممکن است نیاز به استفاده از کفشی با ویژگیها ویِژگزینشه باشد که با دیگر مفرق است ولی ویژگیها مشترکی وجود دارند که تمام کفش های طبی باید واجد آنها باشند.


ارتوپدی
کفش طبی یا کفش ارتوپدی چه ویژگیها عمومی دارد
مهمترین ویژگیها کلی که هر کفش طبی یا ارتوپدی باید داشته باشد عبارتند از

پنجه پهن و با ارتفاع : پنجه کفش یا Toe box از مهمترین سری های آن است. وقتی عرض یا ارتفاع پنجه کفش کم باشد بیماری های بسیاری مانند انگشت چکشی، میخچه هالوکس والگوس را ایجاد می نماید . انگشتان پا باید در پنجه کفش فضای کافی داشته باشند تا از نیز باز شوند و کمی به بالا پایین بروند. بجای مصرف از کفش های نوک تیز از کفش های با پنجه گرد استفاده بکنید

کفی قابل تعویض : سعی بکنید کفشی بخرید که کفی Insole قابل عوض کردن داشته باشد. با این کار میتوان با عوض کردن کفی اندازه و اندازه کفش را کم و زیاد کرد تا وقت ی پا ورم کرد بتوان جا برای آن باز کرد یا کفی آسان را با کفی های اصلاح ی جایگزین کرد. ی پا عرق کرده و کفش را نمناک می نماید کفی قابل تعویض در کم کردن رطوبت کفش میتواند تاثیر گذار باشد. کفش مرطوب میتواند سبب ابتلا پا به بیماری های قارچی باشد

پشتی سفت و محکم : پشتی کفش Heel counter پارت ی از کفش است که در پشت پاشنه پا قرار میگیرد. این پشتی باید سفت محکم باشد. برای امتحان کردن پشتی کفش با شست خود بر روی آن فشار دهید. چنانچه فرو نرفت پشتی محکمی دارد

کف داخلی با شکل مناسب : کف کفش از داخل Foot bed باید قوس هایی داشته باشد که همموزیک با قوس های کف پا باشد. وزن بدن در داخل چنین کفشی بصورت متناسب برروی تمام سطح کف آن توزیع شده پا در چنین کفی احساس راحتی می نماید . مهمترین قوس کف پا قوس طولی آن است پس کف داخلی کفش باید در سری میانی و داخلی کمی برجسته تر باشد

پاشنه مناسب : پاشنه Heel کفش از سری های با اهمیت آن است. کفش بدون پاشنه کفش با پاشنه بلند هر دو ضرردار هستند . ادازه پاشنه بطور متعادل باید حدود ۱٫۵ تا ۴ سانتیمتر باشد

کف قوسی شکل کفش : کف بیرونی کفش Outsole باید قدری گوژ باشد تا وسط کفش پایین تر از دو انتهای آن قرار گیرد. راه رفتن در چنین کفشی بسیار آسان بوده و در وقت راه رفتن، موقع اصابت پاشنه به زمین موقع برخواستن پنجه از زمین فشار بسياري به کف پا مچ پا وارد نمی شود

سطح داخلی یکنواخت : با دست کشیدن به تمام سطح داخلی کفش باید متوجه شویم سطوح یکنواخت و قوس های نرمی در داخل کفش وجود دارد. این چنین کفش هایی در موقع راه رفتن فشار کمتری را به پوست وارد میکنند

کفش نفس کش : جنس رویی کفش باید طوری باشد که تهویه داخل کفش برقرار باشد. این تهویه برای عرق نکردن پا ضروری است

یقه زبانی نرم : یقه کفش Shoe collae جایی است که اطراف مچ پا را میگیرد زبانی کفش Shoe tongue برگه ای است که در زیر بندهای کفش قرار میگیرد. این قسمت های کفش باید حاوی پد ها بالشتک های نراست تا فشار کمتری به پوست وارد نماید

اجزای یک شبکه کامپیوتری

شبکة های رایانه ی از ۴ جزء اصلی تشکیل می شوند :

خرید وی پی ان
Server : سرویس دهنده.

Client : سرویس گیرنده .

Communication Media : محیط انتقال (مثلاً کابل یا بی سیم)

Protocol : مجموعة قوانینی که با رعایت آنها سرویس دهی در شبکه برقرار می‌شود .

تقسیم بندی شبکه‌های رایانه ی از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی

LAN , MAN, WAN

شبکه‌های محلی Local Area Networks = LAN :

همان گونه که از اسم شبکه های محلی پیداست فاصلة اجزا در این شبکه‌ها کم بوده و تمام نزدیک به یکدیگر قرار دارند در زیر چند مثال از این شبکه ها ارایه شده است

شبکه‌ای متشکل از ۲ رایانه که با قطعه کابل به فاصلة ۱۰۰ متر آنها را به یکدیگر وصل کرده ‌ایم .

شبکة رایانه ی ادارة کوچک واقع در یک ساختمان متشکل از ۲۰ رایانه فعال (Active Node) .

شبکة رایانه ی سازمان واقع در ۵ ساختمان نزدیک بهم با ۵۰۰ گره فعال (Active Node) .

شبکة رایانه ی برج ۱۱۰ طبقه با ۵۰۰۰ سیسـتم فعال (Active Node) .

شبکه‌های وسیع Wide Area Networks = WAN :

فاصلة اجزا در این شبکه‌ها نسبت به LAN زیاد ‌تر است بطوریکه از نظر حسی دیگر نمی‌توان آنها را نزدیک به یکدیگر تصور کرد :

مثال ۱ : شبکه‌ای متشکل از ۲ رایانه که بوسیلة مودم از طریق خطوط مخابرات به یکدیگر متصلند .

مثال ۲ : مجموع ۲ شبکة مکانی که هرکدام واقع در ساختمان مختص به خود به فاصلة ۱۰ کیلومتر از یکدیگر قرار دارند. یکی از ساختمانها واقع در مرکز شهر دیگری در حاشیة غربی آن بوده رابطه آنها از طریق خطوط مخابرات یا روشهای دیگری مانند بی‌سیم برقرار شده .

مثال ۳ : شبکة رایانه ی شعبه های مختلف یک بانک در شهر.

مثال ۴ : شبکة رایانه ی راهنمای و پرورش واقع در تهران شهرستانها .

مثال ۵ : شبکة اینترنت .

شبکه‌های فرا منطقه‌ای ، Metropolitan Area Networks = MAN :

این شبکه که در ترجمه‌های فارسی به شبکه‌های شهری نیز مشهور ند از نظر وسعت مابین LAN WAN قرار دارند .

مثال ۱ : گاهي ترجیح می‌دهند که مثال ۳ از شبکه‌های WAN را MAN اطلاق کنند .

مثال ۲ : مجموعه بزرگ صنعتی یا نظامی واقع در محدودة ۳۰ کیلومتر مربعی که از سوله‌های مفرق تشکیل شده و در هر سوله یک LAN موجود است . به مجموع شبکه‌های این کمپ هم می‌توان واژة MAN را اطلاق کرد . اما در این مثال چندین شبکة LAN داریم که در کمپ واقع شده‌اند لذا برخي (از عبارت شرکت مشهور Cisco) ترجیح می‌دهند از واژة Campus LAN یا Campus Area Networks = CAN مصرف کنند .

به هر حال به نظر می‌رسد تقسیم بندی LAN و WAN کافیست .

تقسیم بندی شبکه‌های رایانه ی از نظر مـدل سرویس دهی ( Peer-to-Peer , Server-Based)

مفهوم Server و Client: سرویس دهی در شبکه به وسیله ی سیستم هایی صورت می‌گیرد که در اصطلاح سرویس دهنده(Server) نامیده می‌شوند . سیـستم هایی که از این سرویسها استفاده کننددر اصطلاح سرویس گیرنده (Client)نامیده می‌شوند برای سرویس گیرنده ها اصطلاح workstation نیز به کار می رود.

شبکه Server-Based:

چنانچه در شبکه تعدادی از سیـستم ها فقط در نقش سرویس دهنده تعدادی تنها در نقش سرویس گیرنده ظاهر شوند در آن صورت می‌گوییم مـدل سرویس دهی آن شبکه Server-Based (به اختصار SB) است.

شبکه Peer-to-Peer:

چنانچه در شبکه‌ای ، سیـستم ها همزمان علاوه بر ارایة سرویس از سرویسهای بقیه استفاده کنند یا بعبارتی بطور همزمان سرویس دهنده باشند هم سرویس گیرنده در آن صورت می‌گوییم مدل سرویس دهی در آن شبکه Peer-to-Peer است (به اختصار PtP)

در مد SB تجمع سرویسها روی سرویس دهندهs بوده و سرویس گیرنده ها هیچگونه سرویسی ارایه نمی‌دهند ولی در مدل PtP هر سیستم می‌تواند علاوه بر دریافت سرویس سرویس دهنده هم باشد یعنی هر رایانه هم سرویس گیرنده و هم سرویس دهنده است.

در سایت تعدادی از سیسـتم ها فقط سرویس دهنده و بقیه تنها سرویس گیرنده هستند . مدل سرویس دهی SB است اما در یک وبسایت دیگر هرکدام از کاربران منابعی مانند پوشه ها یا چاپگرها را برای بقیه به اشتراک گذاشته‌اند . مدل سرویس دهی PtP است .

فرض بکنید در ایرانشهر تعدادی مغازه و مراکز خدماتی وجود دارد تعدادی مشتری و مصرف کنندة این خدمات می باشند . مـدل سرویس دهی آنها SB خواهد بود.

ویژگی ها و معایب هریک از مـدل هایSB , PtP

در مد SB چون تمرکز سرویسها فقط در نقاط معین ی است یعنی سرویس دهنده ها پس مدیریت سرویس ساده‌تر است . این مدیریت حاوی کنترل دسترسی و امنیت نحوة ارایه ی سرویس به کاربران ، مونیتورینگ سرویس چگونگی بهره‌برداری از آن پارامترهای دیگریست که براحتی می‌توان آنها را در سرویس دهنده ها کنترل کرد در صورتیکه انجام این عملیات در مـدل PtP پیچیده است چرا ؟ بعنوان مثال تصور بکنید در یک شبکه حدود ۷۰۰ سیـستم داشته باشیم که مـدل سرویس دهی آنها PtP باشد یعنی باید روی ۷۰۰ سیسـتم عملیات های فوق را انجام دهیم ! که عملی هزینه ‌بر کسل‌کننده است.

مدل Server Based :

مزیت : مدیریت جامع و متمرکز . مناسب برای مصرف در شبکه‌های مبوسیله و بزرگ .

عیب : چنانچه سرویس دهنده دچار مساله شوند چه اتفاقی می‌افتد ؟ سرویس دهی در کل شبکه دچار اختلال می‌شود . راه حل این عیب را بعداَ در مبحث Fault-Tolerance اشاره خواهیم کرد .

مدل Peer-to-Peer :

مزیت : چون مجموعة سرویسها در نقطة خاصی متمرکز نشده‌اند بلکه اقطعا لاَ در نقاط مختلف ی از شبکه پراکنده می باشند پس در صورت ظهور مساله ، سرویس دهی به صورت ناگهانی دچار اختلال کلی نمی‌شود .

عیب : مدیریت آن پیچیده بوده و وقت ی عملی است که تعداد سیـستم ها خیلی نبوده (شبکه‌های کوچک) یا اینکه کاربران در مورد نحوة اشتراک گذاری منابع و مدیریت سرویسها آموزش های ضروری را دیده باشند .

طبقه‌بندی کالاها Microsoft در زمینة سیسـتم علت ها

کمپانی مایکروسافت اصولا در مورد سیـستم های علت ، ۲ دسته محصول ارایه کرده ‌است:

سیـستم علت هایی که برای نصب و کاربرد در سرویس گیرنده.

سیستم علت هایی که برای نصب و کاربرد در سرویس دهنده .
محمد رحمانی

روش‌هایی برای رسانه‌ای کردن کسب‌وکار…. ثبت آگهی اینترنتی , ثبت آگهی رایگان, تبلیغات


ثبت آگهی رایگان
ثبت آگهی اینترنتی

داشتن یک کسب‌وکار چه فاید‌ه‌ای دارد اگر هیچ‌کس چیزی در مورد شما نداند؟ چگونه می‌خواهید را بشناسانید؟ روابط عمومی یکی از چندروش اثبات شده برای سازمان‌ها است تا با مخاطب هدف خود رابطه برقرار کنند و اینروش اکثرا از تبلیغات مقرون‌ به صرفه‌تر است اما چطور می‌توانید مطمئن شوید که کار ‌های رسانه‌ای و روابط عمومی شما به دست افراد درستی سپرده شده است؟ در اینجا چند وسائل اینترنتی نکاتی که به شرکـت ‌ها – فارغ از اینکه چه اندازه‌ای هستند در کدام صنعت کار می‌کنند – در گسترش دسترسی رسانه‌‌ای آنها یاری می‌کند، معرفی می‌شوند.

۱) محتوای ارزشمند تولید بکنید و به اشتراک بگذارید
ویبهو دیوانژی (Vaibhav Diwanji)، استراتژیست بازاریابی دیجیتال می‌گوید: «تلاش ‌هایی که در روابط عمومی صورت می‌گیرند، بدون محتوای جذاب مرتبط هیچ معنا مفهومی ندارند. محتوای بهتر این توانایی را دارد که پوشش رسانه‌ای بهتر ی برای شما داشته باشد و تذکر مشتری را جلب نماید باعث می‌شود مردم در مورد برند شما حرف کنند.»
مطمئن شوید محتوایی که ایجاد می‌کنید ارزشمند است اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارید از نظر خبرنگاران و مخاطبین هدف شما جالب و مفید می باشند . ممکن است بخواهید محصول یا خدمات نو ی تولید بکنید یا در محصولات خدمات فعلی تغییری مهم ایجاد بکنید . ممکن است در حال ادغام با مجموعه دیگری هستید یا می‌خواهید شرکت ی را تحت تملک خود درآورید یا می‌خواهید برگزاری نمایشگاه یا حراج بزرگی را اعلام بکنید .
دیوانژی می‌گوید: «برای به اشتراک‌گذاری خبرهای صرفا از روش‌های قدیمی آگهی دادن در مطبوعات استفاده نکنید. انتشار فیلم جذاب ‌ در شبکه‌های اجتماعی وبلاگ‌نویسی در این رابطه می‌تواند تاثیر خوب ی بر برند شما داشته باشد.»
۲) برای برقراری رابطه با خبرنگاران با اهمیت زمان بگذارید
سامی مک‌آبه، مدیرعلت شرکـت رسانه‌ای Clarity PR می‌گوید: «پنج خبرنگار با اهمیت را که به طور مرتب حوزه خاص و رقبای شما را پوشش می‌دهند شناسایی بکنید و برای ایجاد رابطه با آنها در بلند مدت سخت کار بکنید .»
سوزی کیسی، مدیر حسابداری شرکـت ارتباطات گبن (Geben) می‌گوید: «می‌توانید از گوگــل توییتر برای تحقیق در مورد خبرنگاران مورد نظر خود مصرف بکنید . قبل از اینکه بخواهم با خبرنگاری رابطه برقرار کنم، آخرین مقالات او را می‌خوانم پروفایل او را در رسانه‌های اجتماعی مرور می‌کنم تا مطمئن شوم چیزی که به دنبال آن هستم با آن خبرنگار و علایق او همخوانی دارد یا نه.»
توصیه مک‌آبه این است که به محض آنکه تحقیقات را انجام دادید، از طریق رسانه‌های اجتماعی با این خبرنگاران درگیر شوید و هر کجا لازم بود تحلیل تفسیر ارائه دهید؛ حتی چنانچه این تحلیل‌ها به طور مستقیم به پوشش خبری شرکت شما منجر نشود. «با ارائه نظرات مرتبط، به‌موقع موشکافانه، اعتماد خبرنگاران را جلب بکنید . هدف این است که خود را مفسر توانمند معتبری بشناسانید. این کار به زمان و پافشاری نیاز دارد.»
۳) از رسانه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار استفاده بکنید
جیسون پارکز، مالک کمپانی بازاریابی دیجیتال مدیا کپتین (The Media Captain) می‌گوید: «رسانه‌های اجتماعی حوزه جالبی برای تولید روابط عمومی هستند . به خصوص در بخش‌های تبلیغاتی این رسانه‌ها، می‌توانید اخبار یا بلاگ قرار دهید و اندازه وسیع ‌ای از ترافیک وب سایت را در وب‌سایت خود مدیریت بکنید .» برای مثال تخصص را با به اشتراک‌گذاری مقالات مرتبط با صنعت و کسب‌وکارتان در توییتر که خبرنگاران را جذب می‌کند، نشان دهید. یا از امکانات لینکداین برای ارتقای دیدگاه‌ها، تخصص و رهبری اندیشه منحصر به فرد کمپانی ‌تان در بین گروه‌های بسیار هدفمند حرفه‌ای‌های کسب‌وکار مصرف بکنید .
۴) نتایج خود را بسنجید تا بتوانید آنها را گسترش دهید
به گفته جولی رایت، رئیس شرکـت بازاریابی و ارتباطات رایت، «سنجش تاثیر روابط‌عمومی می‌تواند پیگیری URLها، گزارش‌های تحلیل گوگل ، پوشش محقق شده و دیگر معیارهای معین شده بوسیله تیم شما را دربربگیرد. با توجه به منابع داخلی یک کمپانی ، پوشش رسانه‌ای را می‌توان یا به صورت دستی (برای مثال از طریق Google Alerts) یا سرویس‌های اتوماتیک ‌شده (مثل کالاها مجموعه Cision که نرم‌افزارهای روابط عمومی تولید می‌کند) پیگیری الگوگیری کرد. مصرف از وسائل های نظارت بر رسانه می‌تواند تعرفه ‌بر باشد، اما بار کاری را كم شدن می‌دهد می‌تواند پوشش رسانه‌ای رقبا را از نظر اندازه محتوا به صورت مقرون‌ به‌صرفه‌تری پیگیری نماید .
۵) به استخدامی یک آژانس روابط عمومی فکر بکنید
با توجه به اندازه کمپانی ‌تان، تخصص و منابعی که در اختیار دارید، به‌کارگیری آژانس روابط عمومی خوبتر از آن است که تمام کارها را خودتان انجام دهید.
در این صورت، بیشتر زمان شما صرف فروش یا کار کردن روی محصول‌تان می‌شود تا اینکه تلاش بکنید روابط عمومی را گسترش دهید. استخدامی یک شرکت یا شخص کارشناس در روابط عمومی، به اندازه کافی تحقیق ‌کنید. آژانس تبلیغاتی می‌تواند مورد مناسبی باشد، به خصوص چنانچه در صنعت مهمی کار می‌کنید. مجموعه ‌هایی که تخصصی کار می‌کنند، ارتباطات ویژه‌ای با گروه‌های صنعتی هدف رسانه‌ها دارند و می‌توانند شما را به مخاطبان مناسب خودتان برسانند.

نکاتی در مورد یادگیری زبان انگلیسی


ویرایش انگلیسی

تجربه‌ی هر فرد در زندگی نسبت به شخص دیگر می‌تواند مفرق باشد. این مطلب که بر پایه‌ی تجربه‌ی شخصی نگارنده است، ممکن است با برخي اصول علمی شناخته‌شده در یادگیری زبان انگلیسی فرق داشته باشد. در لابه‌لای این متن خواهم نوشت که خوب است زبان انگلیسی را چطور از روی چه کتاب‌هایی بخوانیم.

قبل از هر چیز باید تاکید کنم که به نظر من اعتماد به نفس پشتکار دو علت با اهمیت در یادگیری هستند . در گزینش کلاس زبان، کتاب زبان، نوع لهجه و… وسواس به خرج ندهید. وسواس بسیاری شما را از ادامه خواندن دلسرد می‌کند. یک کتاب را شروع کنید. وقت ی شروع کردید به تدریج فرصت می‌کنید که تمام چیز را اصلاح بکنید .
رفتن به کلاس زبان برای یادگیری زبان انگلیسی ضروری است؟

من تنها یک ترم کلاس زبان انگلیسی رفتم بعد از آن کلاس زبان را ادامه ندآدم . اما الان از همان یک ترم رفتن به کلاس زبان پشیمان نیستم. با همان یک ترم بهتر فهمیدم که برای یادگیری زبان انگلیسی الزاماً نیازی به معلم استاد نیست. این همان دستاورد اصلی من از یک ترم کلاس زبان رفتن بود. وقتی کلاس زبان رفتم ۱۱-۱۲ ساله بودم. با این حال بدون آزمون تعیین سطح، در کلاس American Headway 2nd شرکـت کردم.

سطح کلاس بسیار بالاتر از سطح زبان من بود. هم‌کلاسی‌ها چند سالی از من بزرگتر بودند. چون رفیق نداشتم سطح پایین‌تر بروم، بالاخره بعد از اولین جلسه تصمیم گرفتم چند کتاب قبل از این کتاب که در آن زبان‌سرا تدریس می‌شد را بخوانم تا بتوانم آن کتاب را بفهمم. خوشبختانه در همان ترم، علاوه بر آن کتاب، شش کتابی را که قبل از این کتاب تدریس می‌شد هم خواندم و همان کتاب که اقطعا لا در دو یا سه ترم تدریس می‌شد هم تمام کردم.

بعد از انتها ترم، تصمیم گرفتم که دیگر کلاس زبان نروم. چون علاوه بر این‌که فاصله خانه ما تا زبان‌سرا کمی زیاد بود، به این نتیجه رسیده بودم کلاس زبان تنها کاری که می‌کند این است که به دلیل نرخ ‌ای که پرداخته‌ایم، ما را مجبور می‌کند که هر هفته به طور مرتب سر کلاس بیاییم و زبان بخوانیم. در واقع نقش کلاس زبان یعنی این‌که آدم خودش را ملزم به تحقيق هفتگی نماید و از این فضا خارج نشود. در هر صورت اگرچه بعد از آن کلاس زبان انگلیسی را ادامه ندآدم ولی تحقيق زبان را متوقف نکردم.

در زمان دبیرستان خصوصاً دانشگاه سعی کردم مهارت‌هایم را در زبان انگلیسی‌ تقویت کنم. اگرچه هنوز در حرف کردن مسائل بسیاری دارم، امّا در خواندن، نوشتن مهارت شنیداری پیشرفت‌ بهتر ی کردم. سعی کردم در دانشگاه چند تا از کتاب‌های تخصصی را از روی کتاب اصلی بخوانم. به جز دو یا سه ترم، بقیه ترم‌ها در دانشگاه، خواندن زبان انگلیسی را روزانه منظم ادامه می‌دآدم .
چگونه مهارت‌های زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

برای این‌که دامنه واژگان خود را افزایش دهید، طبیعتاً نیاز به بررسي منظم و هر روز دارید. هر روز هم کلمه یاد بگیرید هم کلمات قبلی را مرور بکنید . حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه را صرف اصلاح زبان بکنید . کلمات را در دفتری جداگانه یادداشت بکنید سعی بکنید با کاربرد کلمات در عبارت آشنا شوید. از همان شروع برنامه، سعی بکنید با فونتیک‌ها آشنایی پیدا بکنید تا بتوانید تلفظ درست کلمات انگلیسی را یاد بگیرید. مصرف از یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مثل دیکشنری لانگمن هم مفید است. در همین زمینه توصیه می‌کنم مطلب قبلی را با عنوان «از کدام دیکشنری انگلیسی مصرف کنیم؟» بخوانید.

سعی بکنید پیشوندها پسوندهایی که اسم، فعل یا صفت تولید می‌کنند را بهتر یاد بگیرید. چند جدول از مهم‌ترین این پیشوندها در اول کتاب کلمات ضروری تافل (Barron’s Essential words for the TOEFL) نوشته شده است. با آموختن پیشوندها پسوندها، به راحتی می‌توانید با دانستن کلمه، مفهوم مشتقات آن کلمه را بفهمید.

برخي برای یادگیری مرور کلمات انگلیسی از جعبه‌های لایتنر ( یا G5) استفاده می‌کنند. با این‌که تجربه‌ای در استفاده به همین دلیل ش‌ها ندارم، توصیه می‌کنم وقت نوشتن کلمه بر روی کارت‌ها، یا دو عبارت هم از آن کلمه بنویسید تا کاربرد کلمه را بهتر یاد بگیرید. همين طور نوشتن مشتقات، مترادف، متضاد و یا کلمات مشابه در کنار کلمه نو مفید خواهد بود.
چه کتابی برای شروع مناسب است؟

یکی از کتاب‌هایی که از خواندنش پشیمان شدم، کتاب ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری بود. من این کتاب را کلمه به کلمه حفظ کردم. همه کلمات انگلیسی را که در لابه‌لای متن‌ها هم بود، به خاطر سپردم. فکر می‌کنم کلماتی که نویسنده این کتاب معرفی کرده ، اصلاً پرکاربرد نیست. به نظرم این انرژی را می‌توان روی کتاب دیگری گذاشت. چنانچه قرار است به جای این کتاب، کتاب دیگری را نخوانید، پس خواندنش بهتر از نخواندنش خواهد بود. همان‌طور که پیشتر گفتم، زیاد وسواس به خرج ندهید. چنانچه کتاب بهتری نمی‌شناسید، خواندن همین کتاب را از دست ندهید.

سعی نکنید انگلیسی را با خواندن کتاب‌های سنگین پر از کلمات نو شروع کنید. ممکن است بسیار زود خسته دلسرد شوید. کتاب هم نباید چنان آسان باشد که با خواندن یک کتاب انگلیسی، چیز بسياري یاد نگیرید. من فکر می‌کنم کتاب انگلیسی که در هر صفحه آن، ۴ تا ۸ کلمه نو داشته باشد، برای خواندن شروع مناسب باشد. نبرخي به مجموعه کتاب‌های English Vocabulary in Use که دانشگاه کمبریج منتشر کرده ، بیندازید. ممکن است کتاب مناسبی را در این بین پیدا بکنید . چنانچه فکر می‌کنید سطح زبان انگلیسی شما چندان خوب نیست، بالاخره باید از جایی شروع کنید. زیاد تردید نکنید. شروع کردن به تحقيق هر کتابی ممکن است کمی دشوار باشد. ممکن است چند درس اول کلمات تازه‌ی بسیاری داشته باشد. خیلی سخت نگیرید سعی بکنید زودتر شروع کنید.
معرفی چند مجموعه صوتی و فیلم جالب یی برای تقویت مهارت شنیداری

اگر دامنه لغات شما چندان خیلی نیست تازه‌کار هستید، زمان خود را با دیدن فیلم جذاب ‌های زبان اصلی تلف نکنید. با این حال اگر می‌خواهید فیلم جذاب ببینید، فیلم جذاب را با زیرنویس انگلیسی ببینید. برای تقویت مهارت شنیداری (listening) همزمان با یادگیری لغات انگلیسی، سعی بکنید گفت‌وگوهای کوتاه و آسان را گوش دهید. فایل‌های صوتی شش دقیقه انگلیسی (Minutes English 6 ) یا Landon Life همين طور مجموعه فیلـم یی Study English IELTS Preparation Series 1-3 بسیار مفید خواهد بود. دیدن مجموعه مستند Future که به زبان انگلیسی است در مورد فناوری‌های گوناگون توضیح می‌دهد، جذاب است. دیدن گاهي از مستندهای BBC با زیرنویس انگلیسی نیز می‌تواند به تقویت مهارت شنیداری شما کمک کند.

سعی بکنید متن انگلیسی فایل‌های صوتی که برای گوش دادن انتخاب می‌کنید، بیابید تا مهارت شنیداری شما زودتر پیشرفت نماید . زمان زیادتری را برای یادگیری مرور کلمات نو (نسبت به دیدن مستند گوش دادن به فایل‌های صوتی) در نظر بگیرید. از آن‌جا که در مورد وضعیت کپی رایت این مجموعه‌ها اطلاعی ندارم، از گذاشتن لینک دریافت خودداری کرده ‌ام.

برای تقویت Speaking، اعتماد به نفس نیاز دارید. نترسید خجالت نکشید. چنانچه کسی ندارید که بتواند با شما انگلیسی حرف نماید ، با خودتان حرف بکنید . با در دیوار حرف بکنید . مطمئن باشید آن‌ها عبارات شما رو گوش می‌کنند! چنانچه سه مهارت دیگر را خوب فرابگیرید، ممکن است نتوانید عبارات را تصحیح بکنید اما به غلط پی می‌برید. کم‌کم تمام چیز خوبتر می‌شود.
دانستن گرامر ضروری است؟

بسیار از دوست ها زمان بسیاری را صرف یادگیری گرامر می‌کنند. من به جز همان گرامری که در زمان دبیرستان یاد گرفتم، هیچ چیز دیگری نخواندم. توصیه می‌کنم زمان بسياري را برای یادگیری گرامر صرف نکنید. کودک ۴-۵ ساله انگلیسی با این‌که نه از گرامر چیزی خوانده نه فعل و فاعل را می‌شناسد، بسیار خوب انگلیسی حرف می‌کند.

علی‌رغـم این‌که وضعیت ما با کودکان قابل قیاس نیست ولی ی بررسي هر روز داشته باشید، نیازی به خواندن گرامر نخواهید داشت. زمان ی عبارات بسياري را خوانده باشید کاربرد کلمات را خیلی دیده باشید، خودبه‌خود بدون آن‌که چیزی از گرامر بدانید ، دستور زبان انگلیسی را رعایت می‌کنید. چنانچه به دنبال گرفتن نمره بالا در آزمون تافل یا آیلتس نیستید، می‌توانید خواندن زبان انگلیسی را با دانستن گرامر کتاب‌های انگلیسی دبیرستان شروع کنید.
خواندن متن مجلات سایت‌های انگلیسی

سعی بکنید متنی را در مورد موضوع مورد علاقه‌تان پیدا بکنید آن را بخوانید. متن‌های آسان و نو را انتخاب بکنید . خودتان متن مناسب را بیابید. چنانچه رشته شما ادبیات است، خواندن متنی در مورد آب‌بندی کمپرسورها برای شما سودی نخواهد داشت. اگر رشته شما مهندسی شیمی است دنبال متن انگلیسی نمایش‌نامه‌های شکسپیر نگردید. مجموعه کتاب‌های Cambridge Vocabulary for the IELTS به صورت خودخوان هستند و متن‌های عمومی خوب و نو ی را انتخاب کرده است.